Bio Kill – БИО КИЛ Инсектициден спрей х500 мл

Разпродажба!

Bio Kill – БИО КИЛ Инсектициден спрей х500 мл

Био кил спрей готов за употреба срещу пълзящи и летящи насекоми, включително акари, безкрили насекоми, дървеници, кърлежи, термити и други.

Безопасен за хора и топлокръвни и подходящ за употреба както на открито, така и в затворени помещения.

* Цената е с ДДС

Original price was: 15.00лв..Current price is: 14.49лв..

Bio Kill - БИО КИЛ Инсектициден спрей х500 мл

Прочетете внимателно етикета на биоцидния препарат!
За да избегнете рискове за околната среда и човешкото здраве, спазвайте инструкцията за употреба!

Активно вещество: перметрин 0,25%.
Разрешение за пускане на пазара: № 0159-1/07.07.2006;
Лице, което пуска на пазара препарата: Камакс Инженеринг ООД, България.

Вид на биоцидния препарат: готов за употреба разтвор.
Група 3: Биоциди за борба с вредители.
Група 18: Инсектициди, акарициди и биоциди за борба с други членестоноги.
Потребителска категория: масова.

Област на приложение:
Био Кил представлява готов за употреба инсектициден разтвор за борба с мравки, бълхи, мухи, хлебарки, щурци, комари, молци, оси, акари, гъгрици, паяци, кърлежи в закрити складови и домашни помещения.

Начин на употреба:
Прилагайте в закрити помещения, промишлени и жилищни сгради, здравни, лечебни и учебни заведения, обекти с обществено предназначение и такива за производство и търговия с храни. Може да се прилага и на открито - паркове и др. обществени места.
Разходна норма: 4 мл./м3 приложен с пулверизатор.
Напръскайте с препарата стени, прозорци, тавани или директно в ъглите и местата където има насекоми.
Повторете пръскането след 4 седмици.
За предпазване от ектопаразити напръскайте домашните животни еднократно външно. Ако са с дълъг косъм може и двукратно, като срешете козината на обратната страна.
След приложение на препарата в затворени помещения, проветрете 15 минути. Достъпът на животни и хора е без ограничение.

Действие на Био Кил към други топлокръвни:
Препаратът е с много ниска степен на токсичност за топлокръвните животни и хората. Пчели, риби и други студенокръвни трябва да се пазят от контакт с продукта.

Използвайте Био Кил само по предназначение.
Не изливайте излишъка в канализацията.

Опасности за здравето:
Не съществува опасност за здравето при нормални условия на работа и употреба.

Първа помощ и медицински съвети:

При поглъщане: Потърсете помощ от медицински специалист. Промийте устата с вода;
При контакт с кожата: Отстранете замърсеното облекло и обувки (дрехите трябва да се изперат преди повторна употреба). Отмийте незабавно от кожата със сапун и много вода. Потърсете медицински съвет, ако възникне / продължи дразнене. Симптоми: може да възникне краткотрайно дразнене на кожата;
При контакт с очите: Изплакнете веднага със студена вода в продължение на най-малко 15 мин. Потърсете медицински съвет незабавно. Симптоми: може да възникне краткотрайно дразнене на очите;
При вдишване: Преместете човека, който е пострадал, на свеж въздух. Като предпазна мярка е добре да потърсите незабавно медицински съвет.

Няма специфична противоотрова. Лечението се извършва симптоматично.

Фрази на риска:
R50/53 - Био Кил е силно токсичен за водни организми. Може да причини алергични реакции и дълготрайни неблагоприятни ефекти във водна среда.

Фрази за безопасност:
S2 - Пазете далече от достъп на деца.
S13 - Съхранявайте на безопасно разстояние от храни и напитки за хора и животни.
S23 - Не вдишвайте аерозола
S24 - Избягвайте контакт с кожата.
S36/37/39 - Носете защитно облекло, предпазни средства за очите / лицето и ръкавици.
S51 - Използвайте в помещения, които могат да бъдат проветрени.
S60 - Този продукт и опаковката му трябва да бъдат третирани като опасни отпадъци.
S61 - Не позволявайте изпускане в околната среда.

Мерки при инцидентно разливане:
При инцидентно и/или аварийно разливане на Био Кил, веднага вземете мерки за неговото локализиране и ограничаване. Събраното с помощта на абсорбиращи материали количество трябва да бъде временно съхранявано в специални плътно затварящи се и обозначени съдове. Предайте го на лица, които притежават разрешение по реда на чл. 37 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Мерки при пожар:
Пръскайте изложените на пожар контейнери с вода, за да ги охладите колкото е възможно.
Подходящо средство за гасене е промишлена, разпръсната на капки вода с ниско налягане (или пяна / сухо вещество въглероден двуокис). Не използвайте силна водна струя.

Унищожаване на празни опаковки и/или продукти с изтекъл срок на годност:
След употреба поставете опаковката в специален, плътно затварящ се и обозначен съд, за да може да бъде безопасно съхранена временно на територията на фирмата. Предайте я на лица, които притежават разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.
Не използвайте повторно празния амбалаж. Не замърсявайте канавки, езера или водни пътища с продукта и/или с празни опаковки.

Условия на съхранение:
Съхранявайте в оригиналните опаковки в сухи проветриви складови помещения, далече от хранителни продукти и леснозапалими вещества.
Пазете от отрицателни температури и измръзвания.
Спазвайте правилата за транспортиране.
Физически и химически стабилен за поне две години, когато е съхраняван при подходящи условия.

Опаковка: 500 мл.

Производител: “Джесмънд Биоциди”, Австрия.